บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2556 ได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้คนไทยทั้ง
ประเทศตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ KMP A CUP OF LOVE “ โดยมี 5 โครงการหลัก คือ
 
1. KMP Green Heart เครือข่ายคนไทยหัวใจสีเขียวที่จะมาร่วมคิด ร่วมแชร์ และร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อโลกสีเขียวหากคุณคือคนหนึ่งที่มีหัวใจสีเขียวขอเชิญร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อโลก
สีเขียวด้วยกัน โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพื่อโลกสีเขียวได้ที่  www.facebook.com/Kmp A Cup Of Love
2. KMP Green Playground การประกวดออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่นจากการรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. KMP Green Design ประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
4. KMP Green Camp ค่าย อาสา สร้างป่าเขียว ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร คนในชุมชน และพนักงาน KMP เพื่อให้คนในพื้นที่เกิดความรักษ์ และหวงแหนแหล่งธรรม
ชาติของตนเอง
5. KMP Sponsorship ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยร่วมกันลดปริมาณขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม KMP จึงขอเป็นผู้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารให้กับงานเทศกาลและ
กิจกรรมพิเศษที่จะมีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อทำประโยน์ให้กับสังคมร่วมกัน