Investor
Investor Relations

ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท : บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “KMP”)
ชื่อบริษัทที่ (English) : K.M. Packaging Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000189
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 1) บรรจุภัณฑ์ถ้วยกระดาษ 2) บรรจุภัณฑ์ชามและถ้วยไอศกรีม 3) กล่องอาหารและถาดใส่อาหาร 4) บรรจุภัณฑ์พลำสติก และ 5) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ข้อมูลการติดต่อ ที่ตั้งสำนักงาน : 99/99 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-397-9449
โทรสาร : 02-397-9448
Website : https://kmp.co.th/

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกในอุตสาหกรรมอาหารโดยมีมาตรฐานระดับโลก”พันธกิจ (MISSION)

 1. มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน
 2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
 3. มุ่งมั่นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และบริหารต้นทุนสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายได้จากการขายและบริการ

797.8

872.3

721.4

กำไรขั้นต้น

150.3

126.4

125.9

กำไรสำหรับปี

33.8

9.8

22.5

สินทรัพย์รวม

1,136

1,157

1,106

หนี้สินรวม

625.6

639.4

566.4

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

510.5

517.7

540.3

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

100

100

100

การกำกับดูแลกิจการ

        บริษัทยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดยกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนำกิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม นโยบายที่สำคัญของบริษัทมีดังนี้


   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   จรรยาบรรณธุรกิจ
   นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
   นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
   นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
   นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
   นโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง
   นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
   นโยบายการพัฒนาและรักษาบุคลากร
   นโยบายส่งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
   นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูล
   นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

 1. แจ้งผ่านช่องทางที่อยู่ของบริษัทฯ
  บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/99 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 2. แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ โทร 02-397-9449 ต่อ 553 ( เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ )
 3. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่
  3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหญ่
  3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. ส่งข้อมูลผ่านช่องทางอีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ auditcom@kmp.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ดร.ชญาชล สิริอัครบัญชา เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-397-9449 ต่อ 553
E-mail co.secretary@kmp.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว