KMP จัดงานเปิดตัววัฒนธรรมองค์กร GIVE

KMP จัดงานเปิดตัววัฒนธรรมองค์กร GIVE

           KMP เล็งเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าการให้ความสำคัญกับบุคลากรขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยื่นได้สำเร็จ เราจึงสนับสนุนให้บุคลากรของ KMP มีวัฒนธรรมองค์กรแบบ GIVE คือ

  

          เพื่อสนับสนุนให้ KMP เป็นองค์กรที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เราจึงจัดกิจกรรมเปิดตัววัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงเกี่ยวกับ GIVE

   

    

        โดยคุณพศิน กมลสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า  “วัฒนธรรมองค์กร GIVE ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจาก KMP เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ เช่นเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรม ใหม่ การมีความคิด ความสามารถที่หลากหลาย และการมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรืออีกกี่ปีข้างหน้า ทั้ง 4 เรื่องนี้ก็ยังเป็นแนวทางที่ทุกคนนำไปปรับใช้ได้จริงทั้งในการบริหารองค์กรและพัฒนาตนเอง มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯทุกคนพร้อมที่จะใช้หลักการของ GIVE เพื่อผลักดันตนเอง และองค์กรให้มีความเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน