Smart Office & Smart Service

Smart Office & Smart Service

KMP ร่วมกับ TFCC ได้มีโอกาสออกบูธแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในฐานะอุตสาหกรรมที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ ภายในโครงการ “Smart Office & Smart Service” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา